Regulamin biegów dla dzieci

Regulamin biegów dla dzieci rozgrywanych podczas imprezy towarzyszącej IV Półmaratonu Gliwickiego
I. Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach. Biegi dla dzieci odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej IV Półmaratonowi Gliwickiemu.
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin, miejsce, dystans.
1. Bieg odbędzie się 21 października 2017r. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej na parkingu przed budynkiem nr 37a.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 14:00. Zapisy do biegów od 11.00 do 13.00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów IV Półmaratonu Gliwickiego, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w:
a) klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie):
Bieg Bąbla (2013 i młodsi) dystans: 100 metrów, godzina 14:00
Bieg Krasnala (2011-2012), dystans: 200 metrów, godzina 14:15
Bieg Smyka (2009-2010), dystans: 200 metrów, godzina 14:30
Bieg Urwisa (2007-2008), dystans: 400 metrów, godzina 14:45
Bieg Juniora (2005-2006), dystans: 800 metrów, godzina 15:00
Bieg Małolata (2003-2004), dystans: 1200 metrów, godzina 15:20
Bieg Nastolatka (1999-2002), dystans: 1200 metrów, godzina 15:40
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 1999 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 21 października 2017 od godziny 11:00 do godz. 13:00. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi IV Półmaratonu Gliwickiego w Biurze Zawodów w dniu 21 października 2017r od godziny 11:00 do godz. 13:00. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji IV Półmaratonu Gliwickiego.
7. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I (Bąble) mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
8. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.
V. Klasyfikacje i nagrody
1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.
2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal.
VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.polmaratongliwicki.pl
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
ORGANIZATOR
Gliwice, 26.04.2017r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress