Regulamin Gliwickiej Dychy oraz wyścigu na dystansie ok. 10km Nordic Walking

Regulamin Gliwickiej Dychy oraz wyścigu na dystansie ok. 10km Nordic Walking
I. Cel imprezy
Promocja Gliwic poprzez organizację biegu na dystansie półmaratońskim, krótszego biegu, wyścigu Nordic Walking oraz imprez towarzyszących, w tym biegów dla dzieci i młodzieży.
Rozwijanie sportowych, przede wszystkim lekkoatletycznych zainteresowań mieszkańców miasta poprzez pokazanie im ile zabawy i radości może dostarczyć udział w dobrze zorganizowanej imprezie sportowej.
Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych z lekkoatletyką– poprzez umożliwienie uczestnictwa (czynnego- jako biegacz, lub biernego– jako kibic) w imprezie sportowej.
Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport.
Aktywizacja społeczności gliwickich biegaczy poprzez zachęcenie ich do udziału– a także współorganizacji– półmaratonu i imprez towarzyszacych.
Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Gliwice.
II. Organizator: Fundacja Bieg Rzeźnika
III. Dystans: 10 km
IV. Trasa i termin biegu:
Start biegu odbędzie się w niedzielę, 22 października 2017 roku o godz. 10:00, okolice Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o..
Biuro Zawodów będzie otwarte 21 października 2017 roku, okolice Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o.
Trasa: wstępnie: http://way2a.com/track_details/1921,cwiercmaraton-gliwicki
V. Limit czasu:
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.
VI. Uczestnictwo:
1. W zawodach udział mogą brać zawodnicy, którzy:
• w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
• przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
• dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
• dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu (lub w dzień startu rano).
2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.polmaratongliwicki.pl.

VII .Wpisowe:
Wpisowe dla uczestników Gliwickiej Dychy oraz wyścigu na dystansie ok. 10km Nordic Walking wynosi:
35zł- do 31 maja 2017r.
40zł- od 1 czerwiec 2017r. do 30 czerwca 2017r.
45zł- od 1 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r.
50zł- od 1 września 2017r. do 16 października 2017r.
70zł- w biurze zawodów
Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpływu pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z ww. stawkami.
Posiadacze kart „Rodzina3+” oraz „Gliwicki Senior 67+ i 75+” mają prawo do 15% zniżki przy zapisach.
Dane do wpłat:
Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
02 1090 1766 0000 0001 3443 2715
W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji lub imię, nazwisko i rok urodzenia. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.
VIII. Świadczenia:
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:
- element garderoby
- wodę, napoje izotoniczne i lekki posiłki serwowane na trasie,
- ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.
Wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się po 16 października 2017r.
IX. Klasyfikacja i nagrody:
Podczas Gliwickiej Dyszki oraz wyścigu na dystansie ok. 10km Nordic Walking nagradzana będzie tylko klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje wiekowe:
- K,M-18 - (do 19 lat) - do 1998
- K,M-20 - (20-29 lat) - 1997-1988
- K,M-30 - (30-39 lat) -1987-1978
- K,M-40 - (40-49 lat) -1977-1968
- K,M-50 - (50-59 lat) - 1967-1958
- K,M-60 - (60-69 lat) - 1957-1948
- K,M-70 - (powyżej 70 lat) - 1947 i starsi
Organizator nie dopuszcza do startu wózków.
Okolicznościowy dyplom można będzie pobrać ze strony organizatora po wpisaniu swojego numeru startowego.
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
X. Bezpieczeństwo uczestników biegu:
1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
XI. Dane osobowe:
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
XII. Ochrona wizerunku:
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu oraz Fundacji Bieg Rzeźnika.
XIII. Postanowienia końcowe:
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
5. Gliwicka Dycha oraz wyścig na dystansie ok. 10 km Nordic Walking jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie dyrektorowi Biegu.
Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@polmaratongliwicki.pl.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress