Regulamin Półmaratonu Gliwickiego

Regulamin Półmaratonu Gliwickiego
I. Cel imprezy
Promocja Gliwic poprzez organizację biegu na dystansie półmaratońskim, krótszego biegu, wyścigu Nordic Walking oraz imprez towarzyszących, w tym biegów dla dzieci i młodzieży. Rozwijanie sportowych, przede wszystkim lekkoatletycznych zainteresowań mieszkańców miasta poprzez pokazanie im ile zabawy i radości może dostarczyć udział w dobrze zorganizowanej imprezie sportowej.
Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych z lekkoatletyką– poprzez umożliwienie uczestnictwa (czynnego- jako biegacz, lub biernego– jako kibic) w imprezie sportowej. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport.
Aktywizacja społeczności gliwickich biegaczy poprzez zachęcenie ich do udziału– a także współorganizacji– półmaratonu.
Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Gliwice.
II. Organizator: Fundacja Bieg Rzeźnika.
III. Dystans: półmaraton (21097,5m).
IV. Trasa i termin biegu:
Start biegu odbędzie się w niedzielę, 22 października 2017 roku o godz. 10:00, okolice Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o.
Biuro Zawodów będzie otwarte 21 października 2017 roku, Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o.
Trasa: (wstępnie) http://way2a.com/track_details/1872,polmaraton-gliwicki
V Limit czasu:
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
VI. Uczestnictwo:
1. W zawodach udział mogą brać zawodnicy, którzy:
• w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
• przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
• dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
• dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu (lub w dzień startu rano).
2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.polmaratongliwicki.pl.

VII. Wpisowe:
Wpisowe dla uczestników półmaratonu wynosi:
45zł- do 31 maja 2017r.
50zł- od 1 czerwca do 30 czerwca 2017r.
60zł- od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r.
65zł- od 1września do 30 września 2017r.
70zł- od 1października do 16 października 2017,
90 zł- w biurze zawodów.
Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpływu pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z ww. stawkami.
Posiadacze kart „Rodzina3+” oraz „Gliwicki Senior 67+ i 75+” mają prawo do 50% zniżki przy zapisach.

Dane do wpłat:
Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
02 1090 1766 0000 0001 3443 2715
W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji lub imię, nazwisko i rok urodzenia. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.
VIII. Świadczenia:
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:
- koszulkę lub inny element garderoby sportowej (chusta, czapeczka – ostateczne rozwiązanie podamy w późniejszym terminie)
- wodę, napoje izotoniczne i lekkie posiłki serwowane na trasie,
- ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się po 16 października 2017r.
IX. Klasyfikacja i nagrody:
Podczas Półmaratonu Gliwickiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

2. Klasyfikacje wiekowe:
- K,M-18- (do 19 lat) – do 1998
- K,M-20- (20-29 lat) - 1997-1988
- K,M-30- (30-39 lat) -1987-1978
- K,M-40- (40-49 lat) -1977-1968
- K,M-50- (50-59 lat) - 1967-1958
- K,M-60- (60-69 lat) - 1957-1948
- K,M-70- (powyżej 70 lat) - 1947 i starsi

3. Klasyfikacja mieszkańców miasta Gliwice (na podstawie dowodu zameldowania);

4. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.
Klasyfikacja zawodnika w tej kategorii wymaga okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

Nagrody i wyróżnienia dla kończących bieg przyznawane będą tylko w klasyfikacji generalnej. Okolicznościowy dyplom można będzie pobrać ze strony organizatora po wpisaniu swojego numeru startowego.
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
X. Bezpieczeństwo uczestników biegu:
1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
XI. Dane osobowe:
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
XII. Ochrona wizerunku:
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu, Fundacji Bieg Rzeźnika.
XIII. Postanowienia końcowe:
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
5. Półmaraton Gliwicki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie dyrektorowi Półmaratonu
Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@polmaratongliwicki.pl.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress